Základní informace pro spotřebitele

Před uzavřením kupní smlouvy Vám sdělujeme, že tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte se společností Jerseys Made with Love s.r.o., IČ: 02831147, se sídlem: Praha 8, Radomská 472/7, PSČ 181 00. Společnost je plátcem DPH.

 

Kontakt

tel.: +420 605 140 852

e-mail: info@jml-cycling.cz

 

Popis zboží a cena

Zboží je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně ceny, u konkrétního výrobku nabízeného prodávajícím. Cena je vždy s DPH. Cena je uvedena bez nákladů na platbu (poplatky za dobírku apod.) a dodání, jejichž způsob si můžete zvolit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu nás neváhejte kontaktovat. Komunikace s námi na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu.

 

Kupní smlouva

Před odesláním objednávky projdete postupně několik technických kroků. Konkrétními kroky jsou:

  1. Nákupní košík – zde se shromažďuje zboží, které bude předmětem Vaší objednávky. Zboží lze z nákupního košíku kdykoliv vyjmout a vždy je tam opět vložit.
  2. Způsob dopravy a platby – zde si vyberete požadovaný způsob dopravy zboží a platby za něj.
  3. Doručovací údaje – zde zadáte své kontaktní údaje, fakturační adresu a případně nám můžete zaslat textovou zprávu formou poznámky.
  4. Rekapitulace objednávky – zde před odesláním objednávky můžete zrekapitulovat celou objednávku a Vámi zadané údaje. Vrácením k předešlým krokům můžete jednotlivé údaje měnit. Stiskem modrého velkého tlačítka v pravém dolním rohu, které obsahuje text sdělující dokončení objednávky, objednávku odešlete.

Prostřednictvím kroku můžete jednoduše a přehledně zjistit a opravit chyby při zadávání údajů před odesláním objednávky.

Kupní smlouvu evidujeme a ukládáme. Kupní smlouva Vám bude po každém nákupu zaslána na Vás e-mail stejně jako informace pro spotřebitele a tyto obchodní podmínky. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup na Vaší e-mailové adrese.

Kupní smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

Další zejména právní aspekty uzavření kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

 

Dodání

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím PPL,nebo osobní převzetí v provozovně LBS Sport, na adrese: Praha 7, Na Maninách 900/50, PSČ: 170 00, tel: 602 850 073, e-mail: servis@lbs-sport.cz, Provozní doba: Po - Pá 10 – 19, So 10 - 13.

Převzetí v prodejně prodávajícího je bez ohledu na způsob platby zdarma.

V případě dodání prostřednictvím PPL činí:

-          v případě platby na dobírku náklady na dopravu a platbu 125,- Kč;

-          v případě platby převodem na účet prodejce náklady na dopravu a platbu 100,- Kč;

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato 14 denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít formulář, který naleznete v e-shopu ve složce „Obchodní podmínky“.

Formulář vyplňte, podepište a zašlete na naši adresu (Praha 8, Radomská 472/7, PSČ 181 00). Podepsaný formulář můžete rovněž oscanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (info@jml-cycling.cz).

Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, všechny zaplacené peněžní prostředky, které jste zaplatili. Součástí vrácení peněz jsou i Vaše náklady na vrácení zboží běžnou poštovní cestou. V případě, že zboží z jakéhokoliv důvodu nelze vrátit běžnou poštovní cestou, nesete náklady na jeho vrácení Vy.

Peněžní prostředky Vám budou zaplaceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte nás.

Odstoupíte-li od smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky do chvíle, než nám zpět předáte zboží, kterého se odstoupení týká, nebo věrohodně neprokážete, že jste jej odeslali na naši adresu.

V obchodních podmínkách naleznete specifikaci druhů zboží, u kterých nelze odstoupit od smlouvy.

V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídáte prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Reklamace (práva z vadného plnění)

Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Výjimky z tohoto práva naleznete v obchodních podmínkách.

Nemá-li zboží vlastnosti, které lze očekávat nebo neodpovídá-li právním předpisům, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové ho kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího, pokud na zboží není uvedeno jinak.

Další informace o reklamacích a právech z vadného plnění naleznete v našich obchodních podmínkách.

 

Stížnosti spotřebitelů

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Se stížností se můžete obrátit na příslušný orgán státní správy a dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Další detailní informace čtěte v našich obchodních podmínkách.

Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů, ke kterým uzavřením kupní smlouvy přistupujete.